آلبرت انیشتین

سخنان زیبا و قصار آلبرت انیشتن

سخنان انیشتین   ورود به آرشیو سخنان بزرگان     سخنان انیشتین     تخيل مهتر از دانش است. علم محدود…