ارسطو

سخنان ناب و زیبای ارسطو

سخنان ارسطو   ورود به آرشیو سخنان بزرگان     سخنان ارسطو       مناعت ، بین خود ستائی…